Štatút súťaže

(ďalej len „štatút“)

Tento štatút upravuje pravidlá súťaže na Facebook stránke hanzely-stolarstvo.sk (ďalej len „súťaž“), spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „organizátor súťaže“)

Obchodné meno:  HANZELY, s. r. o.
Sídlo:   Sadová 12, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36792292
DIČ: 2022417254

Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 19967/V

2. Účel súťaže

Cieľom súťaže je podpora a zviditeľnenie profilu organizátora súťaže na sociálnej sieti Facebook a jeho výrobkov. Súťaž je spravidla oznámená v texte vybraného zverejneného príspevku alebo statusu na Facebook stránke organizátora www.hanzely-stolarstvo.sk.

3. Trvanie súťaže

Termín konania súťaže je oznámený v príslušnom súťažnom príspevku na Facebook stránke organizátora súťaže www.hanzely-stolarstvo.sk.  V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

4. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba s profilom na sociálnej sieti Facebook, ktorá dovŕšila vek 18 rokov.

Súťaže sa nemôže zúčastniť  zamestnanec spoločnosti HANZELY, s. r. o.

5. Podmienky účasti v súťaži:

Do súťaže sa účastník môže zapojiť nasledovnými spôsobmi, a to uvedením komentára pod konkrétny súťažný príspevok, dať „Páči sa mi to“ („Like“) na našu stránku, dať „Páči sa mi to“ („Like“) na konkrétnu súťaž alebo splnením iných podmienok uvedených v popise príspevku.  Každý účastník súťaže sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť iba raz. Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní konkrétne podmienky súťaže uvedené v súťažnom príspevku.

6. Výhra

Výhrou v súťaži je predmet uvedený v súťažnom príspevku.

7. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov v termíne uvedenom v súťažnom príspevku..

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené priamo v príspevku na FB profile HANZELY, s.r.o. v termíne uvedenom v súťažnom príspevkuVíťaz tiež bude priamo kontaktovaný organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

8. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry.

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Účastník účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s tým, aby organizátor súťaže v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle ustanovení  čl.6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko a v prípade výhry súčasne aj v rozsahu korešpondenčná adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt počas celej doby trvania súťaže a to na účel organizácie a vyhodnotenia súťaže.

9.2. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súťažiaci má právo na informácie, odpis a opravu osobných údajov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov súťažiaci udeľuje na dobu určitú a má právo ho kedykoľvek odvolať, a to na emailovej adrese hanzely@hanzely-stolarstvo.sk. Súťažiaci berie na vedomie, že v prípade neudelenia súhlasu alebo jeho odvolania, nie je účasť v súťaži možná. Osobné údaje, ktoré súťažiaci poskytne musia byť pravdivé a v prípade zmeny je súťažiaci povinný o ich zmene bezodkladne informovať organizátora súťaže. V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu a po podaní námietky, budú tieto osobné údaje zlikvidované.

10. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 08.12.2020

PREZRITE SI NAŠU PONUKU
A NEVÁHAJTE NÁS
KONTAKTOVAŤ